Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
Thứ năm, 14/4/2016, 0:0
Lượt đọc: 169

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                       

                             

           Số: 977/GDĐT-TC    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08tháng4năm 2016      

Về triển khai thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục

công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

 

 


                                               

 

 

 

 

- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường phổ

thông có nhiều cấp học công lập;

- Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

Kính gửi:

 

 

 

 


                                               

 

 

 

            Ngày 28tháng 3 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2016.         

            Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện đúng nội dung Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

            Trong quá trình thực hiện, nếu cóvấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố (Phòng Tổ chức cán bộ) để tiếp tục nghiên cứu, thực hiện./.

           

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Lê Hồng Sơn

 

 

                                                                                                           

Nơi nhận:

- Như trên;(kèm theo TT số 08)

- Công đoàn GDTP;

- Các phòng, ban Sở;                                      

- Lưu: VT, TCCB, KX.                                                                                               

 

                                                                                                         

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87